Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van Fetched / Premil gevestigd aan Piusstraat 34, 5038WT Tilburg. 
Ingeschreven in het Handelsregister onder KVK nummer 51956438.

ARTIKEL 1.  | TOEPASSELIJKHEID

1. Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkopen en leveranties van goederen en diensten, welke door Fetched te Tilburg, nader genoemd verkoper, worden verricht, tenzij door de verkoper van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken.

2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper worden door verkoper niet aanvaard.

3. Voor zover deze voorwaarden daarvan niet afwijken, wordt de overeenkomst voor de levering van goederen en/of het verrichten van diensten geregeerd door het Nederlandse recht.

ARTIKEL 2.  | OFFERTES EN KOOPOVEREENKOMST

1. Alle offertes, ongeacht of deze bij speciale offerte of in prijscouranten of voorraadopgaven zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een speciaal prijsaanbod wordt gemaakt voor meerdere producten in een set (stapelkorting), dan geldt de aanbiedingsprijs voor de set in zijn geheel, ook als op de factuur verschillende kortingen zichtbaar zijn. Indien een product niet naar wens van de koper is en de koper deze wil retourneren of ruilen, dan kan dit uitsluitend met voorafgaande schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) toestemming van Fetched. Indien een product als onderdeel van een set retour komt, behoudt Fetched zich het recht voor de aanbiedingsprijs in beginsel aan te passen en, uitgaande van de achteraf aangepaste aanbiedingsprijs, een creditnota aan te maken. Indien de koper dat niet wenst, dan dient de set in zijn geheel geretourneerd te worden. Indien dat niet kan omdat een of meerdere producten al zijn gebruikt, dan wordt de set in zijn geheel gecrediteerd en de producten die gebruikt zijn, voor de normale prijs gefactureerd.

2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Fetched dat een kennelijke fout of vergissing bevat. Het kan voorts voorkomen dat enkele prijzen fout zijn ingevoerd en onjuist op de website worden weergegeven. Fetched behoudt zich het recht voor de betreffende producten niet tegen de verkeerde prijzen te leveren, doch tegen de juiste prijs. De koper heeft in dat geval het recht de bestelling van de betreffende producten waarvoor verkeerde prijzen zijn weergegeven, te annuleren.

3. De overeenkomst voor het leveren van goederen komt tot stand door de mondelinge, telefonische of schriftelijke bevestiging door de verkoper.

4. Het enkele feit van de levering vormt voldoende bewijs van het bestaan van de overeenkomst.

5. Fetched behoudt zich steeds het recht voor zijn prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen hebben echter geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

6. Elke overeenkomst wordt door de verkoper gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de koper genoegzaam aan de verkoper is gebleken en/of is gewaarborgd; indien verkoper zulks wenst, dient de opdrachtgever te allen tijde zekerheid te stellen.

7. Indien van een genoegzame kredietwaardigheid van de koper niet is gebleken of indien verkoper tijdens de uitvoering van de koop- en verkoopovereenkomst naar zijn redelijk oordeel duidelijke aanwijzingen heeft verkregen, dat de kredietwaardigheid van koper gering is of sterk verminderd is, of de rechtsvorm van de koper is gewijzigd, behoudt de verkoper zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst, hetzij geheel,
hetzij gedeeltelijk te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder enige nadere gehoudenheid van verkoper tot nakoming van het overige en/of schadevergoeding. De genoegzaamheid van de kredietwaardigheid is ter beoordeling van verkoper.

8. Voor zover een door de koper besteld product niet op voorraad is, behoudt Fetched zich het recht voor de overeenkomst (voor dat gedeelte) te annuleren, zonder dat Fetched gehouden is het product in een later stadium te leveren. Eventueel reeds door de koper verrichte betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

ARTIKEL 3. | LEVERING EN BETALING

1. De verzending van de bestelling vindt plaats op het door de koper opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Alle bestellingen worden, indien mogelijk, verzekerd verzonden. In de regel worden bestellingen binnen 3 werkdagen geleverd. Indien de koper niet aanwezig is ten tijde van de aflevering, wordt de zending de volgende werkdag nogmaals aangeboden of op een afhaalpunt bezorgd waar het door koper afgehaald kan worden.

3. Levertijden zijn vrijblijvend en worden bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd geeft nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak op schadevergoeding en geeft geen recht op verandering van betalingsvoorwaarden of korting.

4. Indien een leveringstermijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en verkoper in gebreke is, op welke wijze dan ook, heeft koper niet het recht om nakoming te vorderen; hij heeft in dat geval slechts het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en hij heeft geen recht op enigerlei schadevergoeding.

5. De koper is er zelf verantwoordelijk voor dat de bestelling afgeleverd kan worden. De koper dient er dus zelf zorg voor te dragen dat er iemand op het afleveradres aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien het niet mogelijk was om de bestelling af te leveren, eventueel na meerdere afleveringspogingen of afhaalmogelijkheden op een afhaalpunt, wordt de bestelling teruggestuurd naar Fetched. Indien de koper de bestelling dan wederom wil laten verzenden, behoudt Fetched zich het recht voor om daarvoor (nogmaals) transportkosten in rekening te brengen conform het bepaalde in het overige van dit artikel. De extra kosten dienen dan vooraf voldaan te worden. Indien de koper de zending wil annuleren, zal Fetched een creditnota aanmaken onder aftrek van de transport- en retourkosten.

6. Fetched bezorgt uitsluitend in Nederland en België. Verzendkosten worden per bestelling berekend en verrekend. Binnen Nederland (exclusief de Waddeneilanden) en België bezorgt Fetched bij bestelbedragen vanaf € 100,- (excl. btw voor zakelijke klanten) GRATIS, uitgezonderd kosten voor rembours.

7. Bij het verzenden van een bestelling is vooruitbetaling verschuldigd.

8. Bij het ophalen in Tilburg, of op een vooraf afgesproken evenement, kan er vooruit of op het moment van ophalen worden afgerekend.

9. In geval van vooruitbetaling wordt de bestelling verstuurd na ontvangst van de betaling. Dit kan 1 tot 2 dagen duren. De bestelling wordt 7 dagen gereserveerd. Indien de betaling niet binnen 7 dagen is ontvangen, wordt de bestelling zonder tegenbericht geannuleerd. Een eventuele betaling na 7 dagen wordt teruggestort op de rekening van de koper en/ of in overleg verrekend.

10. Vooruitbetalingen middels overboeking dienen te geschieden onder vermelding van de naam van de koper en het betreffende ordernummer, op rekening van: Fetched. BANK: ING IBAN:  NL09INGB0006104941 . LAND: NEDERLAND. Zodra de betaling door Fetched is ontvangen, wordt de bestelling behandeld en verstuurd.

11. Indien het totaalbedrag van de bestelling door het niet kunnen leveren van een product onder het francobedrag uitkomt, zal de koper daarvan telefonisch of per email in kennis worden gesteld en de kans krijgen de bestelling aan te vullen om zodoende weer boven het francobedrag uit te komen of om het restant van de bestelling te annuleren. Uiteraard wordt in het laatste geval het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk op de rekening van koper teruggestort.

12. Fetched is gerechtigd een toeslag op de transportkosten aan de koper in rekening te brengen voor transport naar de Waddeneilanden.

ARTIKEL 4. | LEVERINGSTERMIJNEN

1. Na ontvangst van de betaling, c.q. totstandkoming van de overeenkomst bij remboursleveringen, streeft Fetched ernaar om, afhankelijk van de drukte, op werkdagen binnen 24 tot 48 uur de bestelling te versturen.

2. Bovenstaande en alle andere vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. In geval van niet tijdige levering dient Fetched schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de koper alvorens in verzuim te kunnen geraken.

TRACK & TRACE-MAIL
3. Na het verwerken van de bestelling ontvangt de koper een e-mail waarin hij geïnformeerd wordt dat de bestelling is overgedragen aan de pakketdienst. In deze mail wordt tevens het track & trace-nummer van de zending vermeld, zodat de koper zelf de zending kan volgen. De koper dient dit nummer per cijfer in te voeren omdat het track & trace-systeem van de pakketdiensten anders mogelijk niet werkt. Het kan voorkomen dat na het invoeren van de barcode in track & trace, de zending niet getoond wordt en/of niet gevonden wordt, omdat de zending dan door de pakketdienst nog niet in zijn systeem bij track & trace is ingevoerd. Fetched raadt de koper aan om een paar uur later nogmaals de zending te proberen te volgen.

4. Indien een pakket volgens track & trace is afgeleverd, terwijl de koper de bestelling niet heeft ontvangen op het door de koper opgegeven afleveradres, dan dient de koper binnen twee dagen na de veronderstelde afleverdatum, een mail te sturen aan Fetched (info@fetched.nl) zodat Fetched  in overleg met de koeriersdienst kan nagaan waar de verzending is fout gegaan om tot een oplossing van het probleem te komen. Na twee dagen is het niet meer mogelijk na te gaan wat er is fout gegaan en kan Fetched niets meer uitzoeken of oplossen. Fetched is dan ook nimmer aansprakelijk indien de koper niet tijdig reageert.

ARTIKEL 5. | OVERMACHT

1. Omstandigheden buiten de wil of buiten toedoen van de verkoper, welke van zodanige aard zijn, dat nakoming of verdere nakoming van de gesloten overeenkomst redelijkerwijze niet meer van verkoper kan worden verlangd, gelden als overmacht.

2. Als gevallen van overmacht in deze zin worden onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen en/of belemmeringen, zowel in binnen- als buitenland. waardoor de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder wordt. zoals:
a. stormschade en/of schade ten gevolge van andere natuurrampen;
b. storingen en/of belemmeringen door derden veroorzaakt, werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer in Nederland en/of in landen van herkomst van de te leveren goederen en/of van daarin te verwerken grondstoffen;
c. oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie in Nederland en/of in landen van herkomst van de te leveren goederen en/of van daarin te verwerken grondstoffen;
d. verlies of beschadiging van materiaal bij transport;
e. ernstige storingen in het productieproces;
f. ziekte van een of meer onvervangbare werknemers;
g. epidemieën;
h. in- en uitvoerverboden en andere belemmerende maatregelen, uitgevaardigd respectievelijk genomen door enige overheid;
i. Verbod tot levering aan koper, opgelegd door groepen, organisaties, instellingen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij verkoper is aangesloten, respectievelijk waarvan verkoper deel uitmaakt;
j. gebrek aan of storingen t.a.v. middelen van vervoer;
k. brand of andere ongevallen in het bedrijf van verkoper;
1. niet- of niet-tijdige levering aan verkoper door leveranciers in binnen- en/of buitenland;
m. stagnatie in de binnenlandse zowel als de buitenlandse aanvoer;
n. in het algemeen alle verdere omstandigheden, feiten, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, welke verkoper niet kan voorzien en/of voorkomen.

3. Voor schade – direct of indirect -veroorzaakt door derden aan – of in verband met – door verkoper geleverde goederen, is verkoper niet aansprakelijk.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID
Ten aanzien van de door verkoper verkochte en geleverde goederen is verkoper tegenover koper alleen dan tot vrijwaring gehouden en alleen dan voor schade, welke dan ook, aansprakelijk in geval :
a. de verkochte en geleverde goederen – hetzij diervoeders hetzij andere goederen door verkoper zelf zijn geproduceerd en rechtstreeks – derhalve niet via een tussenhandelaar- door of namens verkoper aan koper zijn afgeleverd, doch in de hier sub a bedoelde gevallen slechts, indien en voor zover de verborgen gebreken te wijten zijn aan de schuld van verkoper, alsmede – buiten het geval van aan verkoper te wijten schuld – indien en voor zover de fabrikant of leverancier, van wie verkoper de in door hem verkochte en geleverde diervoeders en/of goederen verwerkte grondstoffen en/of artikelen waaraan de verborgen gebreken in feite kleven, heeft ontvangen, door de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld en deze fabrikant of leverancier op zijn beurt daadwerkelijk tot het vergoeden van de geleden schade aan verkoper overgaat;
b. de verkochte goederen en geleverde diervoeders en/of andere goederen door anderen dan verkoper zijn gefabriceerd en/of bewerkt, althans door anderen dan verkoper zijn geleverd, zonder dat verkoper deze diervoeders en/of andere goederen nader heeft bewerkt en/of verandering heeft doen ondergaan, doch in de hier sub b bedoelde gevallen slechts indien en voor zover de fabrikant of leverancier, van wie verkoper verkochte en geleverde diervoeders en/of andere goederen heeft ontvangen, door verkoper aansprakelijk kan worden gesteld en deze op zijn beurt daadwerkelijk tot het vergoeden van de geleden schade overgaat;
c. bij eventueel door koper te lijden schade, waarvoor hij verkoper terecht aansprakelijk kan stellen en ter zake waarvan hij van verkoper vergoeding vordert, zal koper steeds bij het deugdelijke en uitdrukkelijke bewijs dienen te leveren, dat de geleden schade het gevolg is van gebreken, welke dan ook, in en/of van ondeugdelijkheid van het door verkoper verkochte en geleverde goed. In het in de vorige zin bedoelde geval zal koper tevens het deugdelijke en uitdrukkelijke bewijs dienen te leveren van de omvang van de door hem geleden schade.
Verkopers aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het maximumbedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

ARTIKEL 7. AANVAARDING EN RECLAME
1. Koper dient het door verkoper verkochte en geleverde goed tijdig te controleren, voor wat betreft hoeveelheid, gewicht en deugdelijkheid. Schades en mankementen dienen binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling gemeld te worden per e-mail (info@fetched.nl). Indien koper binnen de hiervoor bedoelde termijn niet bij verkoper zal hebben gereclameerd, zal de koper geacht worden het gekochte en geleverde als volkomen deugdelijk te hebben geaccepteerd respectievelijk akkoord te zijn gegaan met de geleverde hoeveelheid en gewicht en zullen vrachtbrieven, bonnen, facturen, boekhouding en verdere administratie van verkoper als volledig en onbetwistbaar bewijs gelden.

2. Alle verkopen van verkoper vinden plaats tegen de op de dag van aflevering door verkoper berekende dagprijzen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien na het afsluiten van koopovereenkomsten van overheidswege ter zake van prijsbeleid voorschriften worden uitgevaardigd en/of nadien bekend worden ten gevolge waarvan koper verplicht is andere prijzen dan de in de vorige zin bedoelde dagprijzen in rekening te brengen en/of ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst op bedrijfseconomische gronden niet meer verantwoord is, is verkoper gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren, zonder tegenover koper tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Indien verkoper een gesloten overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen, omdat hij voor de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van een toeleveringsbedrijf of toeleveringsbedrijven, zal koper ter zake daarvan nimmer enige vergoeding wegens schade of uit andere uit hoofde van verkoper kunnen vorderen. Verhoging van de transportkosten, buiten toedoen van verkoper ontstaan en bij het afsluiten van de overeenkomst nog niet
bekend, mogen door verkoper steeds aan koper worden doorberekend.

3. Reclames of meningsverschillen van welke aard dan ook geven koper nimmer het recht betaling van de gehele of gedeeltelijke vordering van verkoper op koper op te schorten. Mocht koper bij gebleken gegrondheid van zijn reclame – eventueel na teruggave van geleverde goederen door koper aan verkoper – recht hebben op restitutie van het door hem aan verkoper reeds betaalde, dan is verkoper terstond tot terugbetaling gehouden.

4. Indien een bestelling telefonisch wordt geplaatst, is het risico van fouten en het geleverd krijgen van een onjuist product voor rekening en risico van de koper. Indien een bestelling via email  is geplaatst, is het risico voor het geleverd krijgen van een onjuist product voor rekening en risico van Fetched.

5. Producten retourneren is toegestaan binnen 8 dagen na ontvangst van het product door of namens de koper en uitsluitend na voorafgaande toestemming van Fetched en mits de retourzending voldoende wordt gefrankeerd. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de producten ongebruikt, ongeopend en in originele staat en verpakking zijn teruggeleverd. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Fetched geweigerd. Indien de retourzending niet of onvoldoende is gefrankeerd en de retourzending als gevolg daarvan zoekraakt, is dit voor risico van de koper.

6. Ruilen mag, echter de kosten voor opnieuw verzenden worden aan de koper doorberekend.

7. Indien de koper niet tevreden is over een geleverd product en dit product niet wil ruilen, maar het aankoopbedrag gecrediteerd wil hebben, zal uitsluitend de betaalde productprijs worden gecrediteerd. Transportkosten zijn altijd voor rekening van de koper; de verzend- en retourkosten zullen dan ook nimmer gecrediteerd worden.

8. Bij creditering in verband met een door Fetched geaccepteerde retourzending, zullen de kosten van verzending afgetrokken worden van het creditbedrag indien door de creditering de totaalprijs van de oorspronkelijke order onder het francobedrag uitkomt. Fetched heeft het recht daarvoor, binnen het kader van de redelijkheid en billijkheid, extra administratiekosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Zolang verkoper geen volledige betaling ingevolge een met koper gesloten koop- en verkoopovereenkomst
zal hebben verkregen, blijven de ingevolge deze verkoopovereenkomst verkochte en geleverde goederen – voor en rekening en risico overigens van koper – het uitsluitend eigendom van verkoper. Zolang de verkoper de eigendom behoudt- derhalve tot de algehele voldoening – is koper verplicht aan verkoper of zijn gemachtigde desgevraagd mede te delen, waar de verkochte en geleverde goederen zich bevinden en verkoper of zijn gemachtigde desverlangd toegang tot het verkochte en geleverde te verschaffen.

2. Ingeval koper een verplichting uit een met verkoper gesloten koop- en verkoopovereenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt, is verkoper gerechtigd de verkochte en geleverde goederen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen. In dit geval zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, zulks onverminderd het recht van verkoper om van koper vergoeding te vorderen wegens gederfde winst en/of andere door verkoper ten gevolge van deze ontbinding geleden en/of nog te lijden schade.

3. Zolang de koper de van de verkoper gekochte en ontvangen goederen niet volledig heeft betaald, is hij niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zulks geschiedt volgens de normale bestemming van die goederen en in de normale uitoefening van zijn bedrijf als koper. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs – ook indien zulks, om welke reden dan ook nog niet het geval was, onmiddellijk voor het volle  bedrag opeisbaar.

4. Koper is verplicht het door verkoper verkochte en geleverde goed tot het tijdstip van volledige betaling tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren. De koper wordt geacht zijn rechten, voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst, tot het tijdstip van volledige betaling van de goederen, aan ons te hebben gecedeerd. Op eerste aanmaning doet de koper aan verkoper opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappij.

ARTIKEL 9. PRIJZEN

1. De prijzen op de website zijn bruto prijzen. Voor bedrijven gelden inkoop prijzen welke netto (excl. BTW) op de factuur worden vermeld.

ARTIKEL 10. BETALING

1. Betaling dient te geschieden bij het moment van ophalen per PIN of CONTANT of vooraf worden overgemaakt per bankoverschrijving.

ARTIKEL 11. OMZETBELASTING

1. De in correspondentie, offerte, orderbevestiging door Fetched genoemde prijzen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk aan koper in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 12. VERPAKKINGEN

1. Indien verkoper zich ermee akkoord verklaart om verpakking of verpakkingsmiddelen (bijv. pallets, enz.) retour te ontvangen, heeft verkoper het recht hiervoor statiegeld te berekenen, dat strekt tot waarborg voor de teruggave door de koper; deze goederen mag koper niet voor andere doeleinden gebruiken of laten gebruiken. Koper is bij overtreding van deze bepaling aansprakelijk voor alle hieruit
voor verkoper ontstane schade. Terugbetaling van het statiegeld vindt alleen plaats indien de verpakking bij de teruggave in goede staat verkeert.

ARTIKEL 13. |GESCHILLEN

1. Eventuele geschillen, welke naar aanleiding van de koopovereenkomst of eventueel daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten ontstaan, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waaronder Tilburg valt.

ARTIKEL 14. | PRIVACY

Fetched is gerechtigd om met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de koper, zijn persoonsgegevens, zoals het e-mailadres van de koper, te gebruiken om de koper op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwe producten of nieuwe ontwikkelingen in de branche. Indien de koper dergelijke berichten niet langer wil ontvangen, kan hij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst van deze berichten uitschrijven.

ARTIKEL 15. | VRAGEN EN KLACHTEN

1. Vragen en klachten dienen per e-mail (info@fetched.nl) door de koper te worden ingediend. Fetched streeft ernaar vragen en klachten van kopers zo snel mogelijk te beantwoorden.

2. Bij Fetched ingediende vragen en klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en Fetched voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Fetched wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen